content top

Varianta veche a website-ului.

Varianta veche a website-ului.

Accesati
http://www.ctenergeticremusradulet.ro/ro pt. varianta noua a site-ului.

Read More

In atentia candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a postului de secretar

In atentia candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a postului de secretar

 

20181205_110345

Read More

Concurs ocupare post secretar

Concurs ocupare post secretar

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL  ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Colegiul Tehnic Energetic  ”Remus Răduleț” Brașov

Str. Zizinului, nr. 106, Braşov, 500407

Tel./Fax: 0268330375, e-mail:remusradulet@yahoo.com, www.remusradulet.ro

 

 

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU

OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Anunț publicat în Monitorul oficial, ziarul naţional, portal posturi Gov, site-şcoală

Nr. crt. Perioada Activități
1. 19.11.2018 Afișarea anunțului
2. 20.11.2016 – ora 10,00 – 04.12.2018 – ora 10,00 Depunerea dosarelor de concurs
3. 05.12.2018 – ora 10.00-12.00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 05.12.2018 – ora 12,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 06.12.2018 – orele 10,00-14,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 06.12.2018– orele 14,00-16,00 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
7. 12.12.2018 – orele 9,00-10,00 Susținerea probei scrise
8. 12.12.2018 – ora 14,00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9. 13.12.2018 – orele 09,00-12,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă
10. 13.12.2018 – orele 12,00-13,00 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor la proba scrisă
11. 13.12.2018- ora 13,00 Susţinerea probei practice
12. 14.12.2018 – ora 9,00 Susținerea interviului conform planificării
13. 14.12.2018– ora 12.00 Afișarea rezultatelor finale

 

Director,

Prof. Buksa Ioan Sorin

 

 

 

 

DOSARUL DE CONCURS

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care  atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituția publică;
 • Cazier judiciar ;
 • Adeverință Medicală cu mențiunea ,, apt pentru angajare ,, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA  POSTULUI

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant  sau temporar vacant  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 

 • are cetățenia română , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European  și domiciliul în România ;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului  ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni  săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil  cu exercitarea funcției , cu excepșia situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI   

 • studii medii;
 • cunoștințe bune de utilizare PC ( Excel, Word, Powerpoint, internet Explorer,  poșta electronică , baze de date  )
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • noțiuni de comunicare și relații publice
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • abilități de coordonare a echipelor;
 • experiența în post similar constituie un avantaj ;

ATRIBUȚII   GENERALE SPECIFICE POSTULUI ( extras din fișa postului)  de secretar

 • Respectarea planurilor manageriale ale școlii
 • Implicarea în proiectarea activității școlii,  la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenței ordonării și arhivării documentelor unității
 • Elaborarea de proceduri operaționale
 • Respectarea și asigurarea fluxului informațional al compartimentului
 • Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar
 • Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii
 • Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și / sau directorul, care pot rezulta din  necesitatea  derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU  pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul  unității de învățământ

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS SECRETAR

 

 • OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat 2018
 • OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 • HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizată;
 • G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
 • HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, actualizată 2011

Concurs ocupare post secretar

Read More

Fii vocea colegilor tai

Fii vocea colegilor tai

Read More

START PENTRU O CARIERA IN DOMENIUL INFORMATIC

START PENTRU O CARIERA IN DOMENIUL INFORMATIC

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ÎNSCRIERE ȘCOALA POSTLICEALĂ, SPECIALIZAREA : TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL – COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RĂDULEȚ BRAȘOV(LICEUL ENERGETIC) Str. Zizinului nr. 106

Avantajele școlii postliceale

 • organizată – fără taxă – de Ministerul Educației Naționale
 • cu durata de 3 semestre(1.5 ani);
 • cursurile se fac după ora 16:00
 • condiții de studii: absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat
 • parcurgerea cursului CISCO – IT Essentials: PC Hardware and Software (https://www.academiacredis.ro/cisco/curs-it-essentials-fundamentals) gratuit în colaborare cu Academia Credis (https://www.academiacredis.ro/)
 • parcurgerea unui curs de limbaj de programare nivel incepator (C++/PHP)

Ce înveti?

 • întreţinerea echipamentelor IT&C;
 • implementarea de produse software;
 • asamblarea echipamentelor IT&C;
 • depanarea echipamentelor IT&C;
 • modernizarea echipamentelor IT&C
 • realizarea reţelelor de calculatoare
 • operare PC: suita MS Office, Internet, E-mail
 • baze de date: Access, SQL
 • limba engleză la nivel mediu

 

La finalul studiilor veți obține:

 • certificat(atestat) de competențe profesionale in domeniul informatică.
 • certificare CISCO

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
1. Adeverință(diplomă) de absolvire a liceului;
2. Copii nelegalizate după certificatul de naștere și cartea de identitate;
3. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă este apt pentru scoală;
Relații la secretariatul scolii : tel. 0268330375

Contor cuvinte: 174
Ultima editare de ctrr în 9 august 2018 la 11:55
Comutare panou: Publică
Previzualizează modificările
Stare: Publicat Editează Editează starea
Vizibilitate: Public, reprezentativ Editează Editare vizibilitate
Publicat în: 9 Aug 2018 @ 7:19 Editează Editează data și ora
Mută la gunoi
Comutare panou: Categorii
Toate categoriile Cele mai folosite
Noutati
+ Adaugă o categorie nouă
Comutare panou: Etichete
Adaugă o etichetă nouă

Separă etichetele cu virgulă

Alege dintre cele mai folosite etichete

Comutare panou: Imagine reprezentativă
Setează o imagine reprezentativă

Comutare panou: Rezumat
Comutare panou: Câmpuri personalizate
Adaugă un nou câmp personalizat:

Nume Valoare
Adaugă nouă
Câmpurile personalizate pot fi folosite pentru a adăuga metadate suplimentare unui articol pe care le poți utiliza în tema ta.

Îți mulțumim că ai ales să creezi cu WordPress. Obține versiunea 4.9.8

Read More

Rezultate competente lingvistice de comunicare orală în limba engleza/franceza

Rezultate competente lingvistice de comunicare orală în limba engleza/franceza

Rezultate proba Engleza

Rezultate proba Franceza

Read More

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR – PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE – LIMBA FRANCEZA/ENGLEZA PROBA ORALA

Data: 30.08.2018 Sala 8 – Corp A
Nr. Crt Nume Init Prenume INTERVAL ORAR
1 BUCUR V. MARIAN VASILE 9:00 – 10:00
2 ALDEA CĂS COMŞA C VASILICA – ELENA
3 ANDREI CĂS DUDĂU F STELUŢA
4 BABOȘ N. RAREȘ-CĂTĂLIN
5 BACIU T IOAN
6 BANCIU M MUGUREL
7 BRAD G.G. GABRIEL 10:00 – 11:00
8 CARAIVAN CĂS MUȘCELEANU I RALUCA GABRIELA
9 CATANĂ M ALINA MIHAELA
10 CHIRIAC I SORIN
11 COMĂNESCU N DAN
12 CONSTANTIN P. ALEXANDRU PETRE
13 CONSTANTIN O.I. ANDREEA-CARINA 11:00 – 12:00
14 FUIOR L IOAN ALEXANDRU
15 GERU L SILVIU GABRIEL
16 GHIMPU T VALENTIN ION
17 HALDAN G ANDREEA
18 IUGA I GHEORGHE
19 JUGĂNARU CĂS EPURE S IULIANA GHEORGHIŢA 12:00 – 13:00
20 LĂZĂRESCU F MARINELA
21 LOZNEANU C CLAUDIA NICOLETA
22 MIRCEA D.D ANDREI
23 OLTEAN D DUMITRU VLAD
24 PAPP G.S. RAREŞ-ALEXANDRU
25 PARASCHIV M. ROBERT-DANIEL 13:00 – 14:00
26 PASCU F. MIRELA OLIVIA
27 PĂCURAR A OLIVIA CLAUDIA
28 PEPENE I ANDREA LUCIA
29 SIKÓ C.A NOÉMI MELINDA
30 STĂNICĂ F EMANUEL
31 TAMAŞ GH REMUS MARIAN 14:00 – 14:30
32 TATU V ROBERT-VALENTIN
Read More

Rezultate competente lingvistice de comunicare orală în limba română

Rezultate competente lingvistice de comunicare orală în limba română

REZULTATELE FINALE  ALE  PROBEI DE EVALUARE A

          COMPETENTELOR  LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

Nr. crt

Numele şi prenumele

candidatului

Scoala de provenienta Nivel de competenta de comunicare
1 ANDREI CĂS DUDĂU   F   STELUŢA Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UM
2 BABOȘ   N.   RAREȘ-CĂTĂLIN Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov UM
3 BACIU   T   IOAN Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer NEPREZENTAT
4 BANCIU   M   MUGUREL Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer NEPREZENTAT
5 BRAD   G.G.   GABRIEL Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov NEPREZENTAT
6 BUCUR   V.   MARIAN VASILE Colegiul Tehnic ‘Transilvania’ Brașov UA
7 CARAIVAN CĂS MUȘCELEANU   I   RALUCA GABRIELA Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea UM
8 CATANĂ   M   ALINA MIHAELA Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UA
9 COMĂNESCU   N   DAN Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea NEPREZENTAT
10 CONSTANTIN   P.   ALEXANDRU PETRE Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer NEPREZENTAT
11 CONSTANTIN   O.I.   ANDREEA-CARINA Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov NEPREZENTAT
12 FUIOR   L   IOAN ALEXANDRU Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer UA
13 GERU   L   SILVIU GABRIEL Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UA
14 GHIMPU   T   VALENTIN ION Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UM
15 HALDAN   G   ANDREEA Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UA
16 IUGA   I   GHEORGHE Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer NEPREZENTAT
17 JUGĂNARU CĂS EPURE   S   IULIANA GHEORGHIŢA Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UA
18 LĂZĂRESCU   F   MARINELA Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele UA
19 OLTEAN   D   DUMITRU VLAD Colegiul Tehnic ‘Mircea Cristea’ Brașov UM
20 PARASCHIV   M.   ROBERT-DANIEL Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov NEPREZENTAT
21 PASCU   F.   MIRELA OLIVIA Colegiul Tehnic ‘Transilvania’ Brașov UE
22 PĂCURAR   A   OLIVIA CLAUDIA Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele UE
23 PEPENE   I   ANDREA LUCIA Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele UE
24 PÎRVU   C.   VALERICĂ-NICOLAE Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UM
25 SIKÓ   C.A   NOÉMI MELINDA Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UA
26 STĂNICĂ   F   EMANUEL Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UM
27 TAMAŞ   GH   REMUS MARIAN Liceul Tehnologic Râșnov NEPREZENTAT
28 TATU   V   ROBERT-VALENTIN Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov UE

 

                                                                                                                                                                    

Read More

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE
Data: 29.08.2018      Ora 13:00 Sala 26 – Corp A
Nr. Crt Nume Init Prenume
1 ANDREI CĂS DUDĂU F STELUŢA
2 BABOȘ N. RAREȘ-CĂTĂLIN
3 BACIU T IOAN
4 BANCIU M MUGUREL
5 BRAD G.G. GABRIEL
6 BUCUR V. MARIAN VASILE
7 CARAIVAN CĂS MUȘCELEANU I RALUCA GABRIELA
8 CATANĂ M ALINA MIHAELA
9 COMĂNESCU N DAN
10 CONSTANTIN P. ALEXANDRU PETRE
11 CONSTANTIN O.I. ANDREEA-CARINA
12 FUIOR L IOAN ALEXANDRU
13 GERU L SILVIU GABRIEL
14 GHIMPU T VALENTIN ION
15 HALDAN G ANDREEA
16 IUGA I GHEORGHE
17 JUGĂNARU CĂS EPURE S IULIANA GHEORGHIŢA
18 LĂZĂRESCU F MARINELA
19 OLTEAN D DUMITRU VLAD
20 PARASCHIV M. ROBERT-DANIEL
21 PASCU F. MIRELA OLIVIA
22 PĂCURAR A OLIVIA CLAUDIA
23 PEPENE I ANDREA LUCIA
24 PRICOPI F GEORGE EUGEN
25 SIKÓ C.A NOÉMI MELINDA
26 SPÎRLEANU I SILVIU ION
27 STĂNICĂ F EMANUEL
28 TAMAŞ GH REMUS MARIAN
29 TATU V ROBERT-VALENTIN
30 TIȚESCU D. ALEXANDRA
Candidaţii se prezintă în sala de examen cu 1 oră înainte de ora începerii probei
Read More

Repartizarea candidatilor pentru proba de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba ROMÂNĂ

Repartizarea candidatilor pentru proba de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba ROMÂNĂ
Data: 24.08.2018 Sala 8 – Corp A
Nr. Crt Nume Init Prenume Interval Orar
1 ANDREI CĂS DUDĂU F STELUŢA 9:00-10:00
2 BABOȘ N. RAREȘ-CĂTĂLIN
3 BACIU T IOAN
4 BANCIU M MUGUREL
5 BRAD G.G. GABRIEL
6 BUCUR V. MARIAN VASILE
7 CARAIVAN CĂS MUȘCELEANU I RALUCA GABRIELA 10:00-11:00
8 CATANĂ M ALINA MIHAELA
9 COMĂNESCU N DAN
10 CONSTANTIN P. ALEXANDRU PETRE
11 CONSTANTIN O.I. ANDREEA-CARINA
12 FUIOR L IOAN ALEXANDRU
13 GERU L SILVIU GABRIEL 11:00-12:00
14 GHIMPU T VALENTIN ION
15 HALDAN G ANDREEA
16 IUGA I GHEORGHE
17 JUGĂNARU CĂS EPURE S IULIANA GHEORGHIŢA
18 LĂZĂRESCU F MARINELA
19 OLTEAN D DUMITRU VLAD 12:00-13:00
20 PARASCHIV M. ROBERT-DANIEL
21 PASCU F. MIRELA OLIVIA
22 PĂCURAR A OLIVIA CLAUDIA
23 PEPENE I ANDREA LUCIA
24 PÎRVU C. VALERICĂ-NICOLAE
25 SIKÓ C.A NOÉMI MELINDA 13:00-14:00
26 STĂNICĂ F EMANUEL
27 TAMAŞ GH REMUS MARIAN
28 TATU V ROBERT-VALENTIN

Candidaţii se prezintă în centru de examen cu 1 oră înainte de ora stabilită

Read More

Informatii importante înscriere la Scoala postliceala în domeniul informatic

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ÎNSCRIERE ȘCOALA POSTLICEALĂ, SPECIALIZAREA : TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL  –  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RĂDULEȚ BRAȘOV(LICEUL ENERGETIC) Str. Zizinului nr. 106

Avantajele școlii postliceale

 • organizată – fără taxă – de Ministerul Educației Naționale
 • cu durata de 3 semestre(1.5 ani);
 • cursurile se fac după ora 16:00
 •  condiții de studii: absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat
 • parcurgerea cursului CISCO –  IT Essentials: PC Hardware and Software (https://www.academiacredis.ro/cisco/curs-it-essentials-fundamentals) gratuit în colaborare cu Academia Credis (https://www.academiacredis.ro/)
 • parcurgerea unui curs de limbaj de programare nivel incepator (C++/PHP)

Ce înveti?

 • întreţinerea echipamentelor IT&C;
 • implementarea de produse software;
 • asamblarea echipamentelor IT&C;
 • depanarea echipamentelor IT&C;
 • modernizarea echipamentelor IT&C
 • realizarea reţelelor de calculatoare
 • operare PC: suita MS Office, Internet, E-mail
 • baze de date: Access, SQL
 • limba engleză la nivel mediu

 

La finalul studiilor veți obține:

 • certificat(atestat) de competențe profesionale in domeniul informatică.
 • certificare CISCO

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
1. Adeverință(diplomă) de absolvire a liceului;
2. Copii nelegalizate după certificatul de naștere și cartea de identitate;
3. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă este apt pentru scoală;
Relații la secretariatul scolii : tel. 0268330375

Read More

Admitere clasa a IX-a 2018-2019

Admitere clasa a IX-a 2018-2019

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afișarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

Etapa I

În perioada 10 – 13 iulie 2018, absolvenții care au fost declarați admiși  în urma repartizării computerizate, depun la unitățile școlare dosarele de înscriere, conform programului afișat de unitatea de învățământ.

Dosarul de înscriere conține următoarele acte:
1. Cererea de înscriere tip – se competează la sediul liceului
2. Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere – copie și original
3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a
4. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
5. Fișa medicală

Depunerea dosarelor elevilor admişi în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic ENERGETIC ” Remus Răduleț” se va face după următorul program:

Marti-Vineri (10.07 – 13.07 2018) în intervalul orar  8:00-16:00.

Etapa a II-a 

3 – 6 septembrie 2018 – Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în
perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei I

7 septembrie – repartizarea absolvenților
Elevii pot opta pentru una dintre următoarele specializări:

A. LICEU:
1. Tehnician în instalații electrice (cod fișă opțiuni – 156 )
2. Tehnician în automatizări (cod – 153)
3 Tehnician în automatizari – secţia maghiară (cod – 155)
4 Tehnician în automatizări – secţia germană (cod – 154)
B. ŞCOALA PROFESIONALĂ în sistem dual (bursă lunară – 400 lei):

Electrician aparate și echipamente electrice și energetice (cod fișă opțiuni – 568)

Beneficii:

 • Echipamente la standard european în cadrul școlii
 • Instruire practică într-o firmă  de succes
 • Posibilități de angajare în funcție de performanțe
 • Bursă: 400 de lei  / lună pe perioada școlarizării
 • Continuarea studiilor liceale după absolvire
 • Transport  şi masă gratuit pe perioada desfăşurării practicii
 • Șansa  învățării unei meserii căutate pe piața muncii

Ce înveți ca Electrician?

 • Pregătești procesele tehnologice în domeniul electric
 • Montezi subansamble din echipamentele electrice
 • Realizezi instalații electrice simple
 • Întreții instalațiile electrice
 • Întreții echipamentele electrice, aparate de joasă, medie și înaltă tensiune

[next_page]

[previous_page]

Read More

Oferta educațională 2018-2019

Oferta educațională 2018-2019

Liceu Tehnologic – Clasa a IX-a

Liceu Tehnologic  –  seral –   Clasa a XI-a

Învățământ profesional în sistem dual

Școală postliceală

 • Domeniul   Informatică   –  specializare   Tehnician echipamente de calcul  – 28  locuri

Școală de maiștri

 • Domeniul   Energetic   –  specializare  Maistru electrician centrale, instalații și rețele electrice  – 28  locuri
Read More

Bacalaureat iunie-iulie 2018

Bacalaureat iunie-iulie 2018

In atentia elevilor care vor sustine probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018:

 • Probele scrise se vor sustine la Colegiul Tehnic Mircea Cristea
 • Candidații se vor prezenta în intervalul orar 8:00-8:30
 • Calendar
Read More

Cine suntem noi?

Cine suntem noi?

Read More

Diseminare proiect E+= DRUMUL CTERR SPRE VIITOR din Debrecen

Diseminare proiect E+= DRUMUL CTERR SPRE VIITOR din Debrecen

Elevii şi profesorii de la „Remus Răduleţ”, la specializare în Ungaria

Pe parcursul lunii aprilie, Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” din Braşov a implementat două din cele patru fluxuri din proiectul „E+ = DRUMUL CTERR SPRE VIITOR“.
Astfel, 10 elevi din clasele a XI –a, profilele tehnician în automatizări şi tehnician în instalaţii electrice, au participat la 3 săptămâni de stagiu de practică desfăşurat la fabrica National Instruments, din Debrecen, Ungaria. „În cele 15 zile de lucru efectiv în fabrică, elevii şi-au îmbunătăţit competenţele printr-o pregătire practică de înaltă calitate necesare în vederea facilitării inserţiei profesionale pe piaţa muncii. Totodată elevii practicanţi şi-au dezvoltat aptitudini necesare pentru a mări şansele de angajare la o firmă de prestigiu. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei, schimbările rapide care au loc în domeniul electronic îi obligă pe profesori la formări profesionale pentru a putea adapta materia predată la tehnologia zilelor noastre. De aceea şi trei profesori ingineri s-au specializat, la aceeaşi intreprindere, în profilul pregătirii de bază, îmbunătăţindu-şi competenţele profesionale şi sociale“, a povestit prof. Ioan Sorin Buksa, director al Colegiului Tehnic Energetic „Remus Răduleţ.

Read More

Diseminare proiect E+= DRUMUL CTERR SPRE VIITOR la Colegiul Tehnic Kossuth Lajos și partenerii educaționali, din Gyor

Diseminare proiect E+= DRUMUL CTERR SPRE VIITOR la Colegiul Tehnic Kossuth Lajos și partenerii educaționali, din Gyor

 

 

Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” Brașov, a derulat în perioada 07.05.2018 – 18.05.2018 ultimul flux al proeictului Erasmus + 2017 -1- RO01-KA116-036182 E+= DRUMUL CTERR SPRE VIITOR la Colegiul Tehnic Kossuth Lajos și partenerii educaționali, din Gyor.Mobilitatea și-a propus să contribuie la educația și formarea profesională practică de înaltă calitate, la dezvoltarea competentelor cheie si profesionale necesare optimizării inserției pe piata muncii a celor 11 participanti prin formare profesinală in străinătate si dobandirea de experiență practică la locul de muncă.

Pe langă competentele profesionale elevii și-au perfectionat competentele de limba engleză, cele de lucru in echipă, self management, recunoasterea diversitatii, toleranta, citizenship.

Dupa cele 6 ore de pregatire practica zilnică, participanții au avut programe de documentare profesională la laboratoarele de automatizari de la Universitatea din Gyor, întreprinderea AUDI, centru de formare profesională AUDI, IGM Robottehnic, Engenierugsinstruments, centrală electrică de la Gonyu.

Programul cultural din timpul liber a cuprins pe langa turul orasului Gyor, vizite la Budapesta, Viena, Bratislava, Pannonhalma, Papa. O alta activitate gustata de participanti a fost vizitele de la un strand termal unde vorba unuia dintre elevi au exersat tehnci de supravietuire in mediul acvatic.

Erdélyi vendégtanulók a KLISZI elektronikai képzésébenA Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és…

Publicată de Edit Kaukerné Kovács pe 14 Mai 2018

Read More

9 Mai- Ziua Europei/ Ziua Independentei Romaniei

9 Mai- Ziua Europei/ Ziua Independentei Romaniei

 Colegiul Tehnic Energetic va invita sa participati la o intreaga gama de actvitati dedicate Zilei de 9 mai – Ziua de independenta a Romaniei.

Luni – 7 mai 

1.  ,,Primim pasaport pentru Europa’’ – 11.30-12.30,

clasa a I-a, 19 elevi . inv. responsabil Pepelea Andreea 

Marti – 8 mai 

1.  ,, Calatorie prin tari ale Europei’’ –   11.30-12.30,  clasa a I-a, 19 elevi . inv. responsabil Pepelea Andreea

Miercuri – 9 mai

1.    Concurs de eseuri ,, Ziua Europei ‘’ –  9.30- 10.30lasa a IX-a A, 14   elevi, prof. responsabil Popa Cristina

2.  Concurs de desene – ,,Independenta Romaniei vazuta prin ochii copiilor –  10.30- 11.30, clasa a V-a si a VI-a , 38 elevi, prof.responsabili Creanga Anamaria si Caprita Ramona  

3.  ,, Oameni si simboluri in Uniunea Europeana ‘’- 11.30-12.30 , clasa a VI-a, 19 elevi, prof. responsabil Elekes Isabella 

4.  Concurs de puzzle- ,,Tarile Europei ‘’ – 12.30-13. 30,  clasa a VI-a , 19 elevi prof.responsabil  Antal Imola

5.  ,,La pas prin Europa ‘’- 11.30-12.30 , grupa pregatitoare , 24 elevi ,  inv. responsabil  Chirciu Georgiana 

6.  ,, Tarile Europei si steagurile lor’’–  “Sa coloram steagurile tarilor U.E” ,Realizarea unui banner din baloane – 11.30-12.30,  clasa a I , 19 elevi, inv. responsabil Pepelea Andreea 

7.    ,, Copacelul prieteniei ‘’ – Realizarea unui colaj cu acest nume  si  plantarea unui copac in curtea scolii – 11.30-12.30, clasa a II-a , 18 elevi, inv. responsabil Radu Elena 

8.     ,,Traistuta cu Povesti Europene’’ – Citirea/ intelegerea de texte, discutii , desene – 11.30-12.30, clasa a III_a, 31 elevi, inv. responsabil Toderita Monica

9.  ,,Impreuna prin Europa’’ – 11.30-12.30, clasa a IV-a, 20 elevi, inv.  responsabil Tataru Madalina

Read More

Colegiul Tehnic ENERGETIC la Targul Liceelor

Colegiul Tehnic ENERGETIC la Targul Liceelor

Read More

Scoala profesionala in sistem dual

Scoala profesionala in sistem dual

Read More

Inscriere la clasa pregatitoare în anul școlar 2018-2019

Inscriere la clasa pregatitoare în anul școlar 2018-2019

Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” Brașov face înscriere la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019.

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2018-2019

 

Criterii specifice la clasa pregătitoare

ARONDAREA STRĂZILOR LA UNITĂȚILE ȘCOLARE

 

Read More

Concurs – Se cauta mascota C.T.ENERGETIC Remus Radulet

Concurs – Se cauta mascota C.T.ENERGETIC Remus Radulet

Read More

Repartizarea candidatilor la compentele lingvistice si digitale

Repartizarea candidatilor la compentele lingvistice si digitale

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA MATERNĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR  PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ –  PROBA  AUDIO/SCRIS

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ –PROBA  ORAL

 

Read More

Examen selectie proiect mobilități Drumul CTERR SPRE VIITOR

Examen selectie proiect mobilități Drumul CTERR SPRE VIITOR

Read More

În atenția candidaților la prima sesiune de examenului de Bacalaureat

În atenția candidaților la prima sesiune de examenului de Bacalaureat

Anunt!

Conform calendarului privind organizare și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018 probele de competențe lingvistice și digitale încep în data de 12.02.2018.

Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de competențe se poate face în perioada 29.01.2018-02.02.2018 la secretariatul unității.

Candidatii din promotii anterioare, care au sustinut în sesiunile anterioare de cel putin 2 ori examenul de bacalaureat și care se prezinta la toate probele examenului de bacalaureat achită suma de 280 lei.

Calendar Bac 2018

M.E.N. și C.N.E.E. au publicat Modelele de subiecte pentru examenele naționale 2018.

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalureat – 2018.

M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011.

Read More

Balul Bobocilor la CT Energetic “Remus Radulet”

Balul Bobocilor la CT Energetic “Remus Radulet”

Vineri,  27 noiembrie , in incinta Clubului Temple a avut loc evenimentul artistic Balul Bobocilor- 2017. A fost ocazia potrivita pentru elevii din intreg liceul de a se cunoaste , de a relationa in alt cadru decat cel scolar precum si de a le ura ,,Bun venit’’ bobocilor.  Pe parcursul evenimentului,  concursul de Miss si Misterau tinut treaza atentia tuturor  si o serie de   momente artistice au creat o atmosfera de spectacol  adevarat. La sfarsitul serii, o tombola a adus zambetul pe chipul castigatorilor norocosi  !

Curajosi dar si emotionati, bobocii s-au prezentat cu success  la toate probele concursului de  Miss si Mister Boboc 2017, astfel incat juriul cu greu a luat o decizie : Miss Eleganta – Lefter Valentina IX A, Miss Eleganta – Ghita Victor- Profesionala an I, Miss Spontaneitate – Mihaila Georgiana- Profes an I, Mister Spontaneitate- Neagoe Marius IXA , Miss Popularitate – Handrea Denisa IX B, Mister Popularitate- Costache Roberrt- IX B ,  Miss Boboc CTERR- Muscalu Codruta- IXA  SI Mister Boboc CTERR- Radu Radoi- IX B. Felicitari !

O serie de invitati dragi au cantat, printre care ii mentionam  pe Antal Melania, Frunza Georgiana – eleva in clasa a XI-a A , Rares Savu Ioachim- elev in clasa a IX-a B, Eduard Ungureanu , castigator al sezonului 5 ‘’ Next Star’’  Demeny Andreea si  Daniela Andreaa.  Felicitari tuturor si asteptam cu nerabdare  urmatorul bal al bobocilor !


Read More

Si noi ne iubim țara

Si noi ne iubim țara

Ziua României la Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Rădulet” Brașov

Copiii din clasa I își iubesc țara. Au dovedit-o prin pasiunea prin care au aratat-o în modelarea din plastilină a steagului României, prin interesul pe care l-au arătat pentru informațiile pe care le-au primit referitor la strămoșii noștri, prin răbdarea pe care au avut-o la activitatea de arte vizuale. Suntem mândri de noi, suntem mândri de țara noastră.

La multi ani, România!

 

 

 

Read More

Fii Mos Crăciun!

Fii Mos Crăciun!

Dragi profesori și elevi,

In perioada imediat urmatoare, urmeaza sa avem o actiune de strangere de donatii  cu ocazia sarbatorii Craciunului.  Aceasta  actiune este organizata  in colaborare cu Asociatia de Servicii Sociale SCUT  si are ca beneficiari persoane cu dizabilitati, familii defavorizate si tineri fara familie .
Donatiile constau in :
– produse de igiena persoanala ( sampon, sapun, periuta de dinti, pasta de dinti, antiperspirante etc )
– produse de curatenie ( detergent de vase, de haine , dezinfectanti etc)
– alimente greu perisabile ( zahar, conserve, orez, ulei, malai etc )
– dulciuri
 
– jucarii
 
 
Termenul final este  13 decembrie,  donatiile vor fi stranse in anexa salii 13. La proiect pot participa copii din clasele 0-XII. 
 
Orice ajutor din partea dumneavoastra este binevenit! Va multumim !
Read More

E+ = DRUMUL CTERR SPRE VIITOR

E+ = DRUMUL CTERR SPRE VIITOR

 

 

 

Read More
content top