MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL  ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Colegiul Tehnic Energetic  ”Remus Răduleț” Brașov

Str. Zizinului, nr. 106, Braşov, 500407

Tel./Fax: 0268330375, e-mail:remusradulet@yahoo.com, www.remusradulet.ro

 

 

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU

OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Anunț publicat în Monitorul oficial, ziarul naţional, portal posturi Gov, site-şcoală

Nr. crt. Perioada Activități
1. 19.11.2018 Afișarea anunțului
2. 20.11.2016 – ora 10,00 – 04.12.2018 – ora 10,00 Depunerea dosarelor de concurs
3. 05.12.2018 – ora 10.00-12.00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 05.12.2018 – ora 12,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 06.12.2018 – orele 10,00-14,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 06.12.2018– orele 14,00-16,00 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
7. 12.12.2018 – orele 9,00-10,00 Susținerea probei scrise
8. 12.12.2018 – ora 14,00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9. 13.12.2018 – orele 09,00-12,00 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă
10. 13.12.2018 – orele 12,00-13,00 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor la proba scrisă
11. 13.12.2018- ora 13,00 Susţinerea probei practice
12. 14.12.2018 – ora 9,00 Susținerea interviului conform planificării
13. 14.12.2018– ora 12.00 Afișarea rezultatelor finale

 

Director,

Prof. Buksa Ioan Sorin

 

 

 

 

DOSARUL DE CONCURS

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care  atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituția publică;
 • Cazier judiciar ;
 • Adeverință Medicală cu mențiunea ,, apt pentru angajare ,, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA  POSTULUI

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant  sau temporar vacant  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 

 • are cetățenia română , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European  și domiciliul în România ;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului  ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni  săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil  cu exercitarea funcției , cu excepșia situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI   

 • studii medii;
 • cunoștințe bune de utilizare PC ( Excel, Word, Powerpoint, internet Explorer,  poșta electronică , baze de date  )
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • noțiuni de comunicare și relații publice
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • abilități de coordonare a echipelor;
 • experiența în post similar constituie un avantaj ;

ATRIBUȚII   GENERALE SPECIFICE POSTULUI ( extras din fișa postului)  de secretar

 • Respectarea planurilor manageriale ale școlii
 • Implicarea în proiectarea activității școlii,  la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenței ordonării și arhivării documentelor unității
 • Elaborarea de proceduri operaționale
 • Respectarea și asigurarea fluxului informațional al compartimentului
 • Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar
 • Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii
 • Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și / sau directorul, care pot rezulta din  necesitatea  derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU  pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul  unității de învățământ

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS SECRETAR

 

 • OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat 2018
 • OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 • HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizată;
 • G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
 • HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, actualizată 2011

Concurs ocupare post secretar

Comments are closed.